top of page

Vedtægter

 

 

Vedtægter for Bornholms Jagtcenter 

Bornholms Jagtcenter er opstået ved en sammenlægning af Bornholms Flugtskytte

Klub og Bornholms Jagtskytte Forening. Midler og aktiver fra Bornholms Jagtcenter S/I blev overført til Bornholms Jagtcenter. Midler fra Bornholms Flugtskytte Klub er overført til en speciel konto, som kun kan anvendes til flugtskydnings formål.

 

1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Bornholms Jagtcenter.

1.2 Foreningens hjemsted er Bornholm.

 

2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund og Dansk Skytte Union

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

2.3 Foreningen er tilsluttet Dansk Skytte Union og derigennem Danmarks Idrætsforbund og Idrættens Rejsefond med de rettigheder for foreningens medlemmer der deraf følger.

 

3 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle jægere og flugtskytter på Bornholm med henblik på at træne og dygtiggøre den enkelte i skydning, at dyrke sportsskydning til bevægeligt mål og medvirke til udviklingen af elitesportsskytter og elitesportstalenter, afholde trænings, præmie og konkurrenceskydninger på Bornholm, og bidrage til at Bornholm får et image, som aktiv eliteidræts Ø.

 

4 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

4.2  Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med angivelse af de af Danmarks Jægerforbund og Dansk Skytte Union krævede oplysninger.

4.3  Ved indmeldelse betales kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted.

Vedtægter for Bornholms Jagtcenter 

4.4  Medlemmer skal overholde de af foreningen fastsatte ordens- og skyderegler ved anvendelse af foreningens faciliteter.

4.5  Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor og 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for at afvise indmeldelsen.

4.6  Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen med 2/3 majoritet.

4.7  Ved misligholdelse i forhold til stk. 4.4 kan bestyrelsen fratage retten til at anvende foreningens faciliteter samt en eventuel eksklusion.

4.8  Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.

 

5 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har overtrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4 Eksklusionen skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på først kommende generalforsamling. Eksklusionen kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmøder stemmer herfor.

5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

5.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

6 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Vedtægter for Bornholms Jagtcenter 

 

7 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 15. marts. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i Danmarks Jægerforbunds medlemsblad og/eller hjemmeside samt foreningens hjemmeside (www.born-jagt.dk) eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af:

   a)  Dirigent

   b)  Protokolfører

   c)  Stemmetællere

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af driftsbudget for kommende år

5. Indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Valg af hovedformand, kasserer og næstformand/sekretær

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleant

10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant

11. Eventuelt

Vedtægter for Bornholms Jagtcenter 

 

8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftlig over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

8.2 Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske på foreningens hjemmeside (www.born-jagt.dk) og/eller Danmarks Jægerforbunds hjemmeside med mindst 2 uges varsel.

 

9 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har en stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

 

10 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen forestår den daglige drift og kan ansætte lønnet medhjælp.

10.3 Der kan ikke uden den samlede bestyrelses tilsagn optages lån eller foretages pantsætning.

Vedtægter for Bornholms Jagtcenter   

10.4 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der afgår efter tur med henholdsvis 4 og 3 medlemmer i lige og ulige år.

10.5 Hovedformand, kasserer og næstformand/sekretær vælges på generalforsamlingen, i henholdsvis lige og ulige år. Hovedformand og kasserer kan ikke være på valg samtidigt.

10.6 4 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne. Disse bestyrelsesmedlemmer skal enkeltvis varetage:

Formand for flugtskydning, Bornholms Flugtskytte Klub 

Formand for riffelskydning, 

Formand for bueskydning og 

Formand for drifts- og vedligeholdelse af skydebane.

10.7 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.8 På generalforsamlingen vælges en bestyrelsessuppleant med en valgperiode på 1 år.

10.9 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når hovedformanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

10.11 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.12 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er hovedformandens, eller i dennes fravær næstformand/sekretærens, stemme afgørende.

 

11 Foreningens drift

11.1 Foreningens skydebaner skal drives forretningsmæssigt.

11.2 Skulle der ved nyinvesteringer være brug for fremmed kapital, søges denne fremskaffet ved ansøgning til fonde, puljer og lignende, eller ved lån i pengeinstitut.

Vedtægter for Bornholms Jagtcenter 

 

12 Tegningsret

12.1 Foreningen tegnes af hovedformand og et bestyrelsesmedlem.

12.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

13 Formue og regnskabsår

13.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

13.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13.3 Den særlige ”flugtskydningskonto” anvendes til flugtskydnings relaterede projekter. Kontoen forvaltes af den siddende bestyrelse i BFK år 2014.

 

14 Revision

14.1 Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

14.2 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

14.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

15 Våbenpåtegning

15.1  Foreningen er i gennem Dansk Skytte Union / Danmarks Jægerforbund godkendt til i henhold til våbenlovens § 2a og c, at optage medlemmer og give våbenpåtegning på medlemsbevis, hvorved medlemmerne til eget brug kan erhverve, besidde og bære skydevåben, der er  nævnt i våbentegningen.

15.2  Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenlegitimation fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en  meddelt tilladelse til et våben.

Vedtægter for Bornholms Jagtcenter 

 

16 Opløsning

16.1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

16.2 Ved foreningens opløsning skal foreningens formue gå til et formål, der fremmer jægernes og flugtskytternes mulighed for skydning på Bornholm.

 

17 Ikrafttræden

17.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2016, træder i kraft når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund og Dansk Skytte Union.

Godkendt på foreningens generalforsamling den 5. marts 2016.

bottom of page